۱۴۰۳ پنج شنبه ۲۴ خرداد

معاونين اداري و مالي قبلي

 
                                                         


نام و نام خانوادگی: دکتر علی شائمی برزکی
دوره تصدی:ازتاریخ 1400/09/10 تا 1401/11/01

آخرین مقطع تحصیلی در زمان تصدی: دکتری

رشته تحصیلی در زمان تصدی:مدیریت منابع انسانی و رفتار

            


نام و نام خانوادگی: دکتر ولی اله میرخانی
دوره تصدی:ازتاریخ 1392/10/23 تا 1400

آخرین مقطع تحصیلی در زمان تصدی: دکتری

رشته تحصیلی در زمان تصدی:شیمی معدنینام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا عبدالهی

دوره تصدی:ازتاریخ 9/12/89 تا 22/10/92

آخرین مقطع تحصیلی در زمان تصدی: دکتری

رشته تحصیلی در زمان تصدی:ریاضی


نام و نام خانوادگی: دکتر محمد رضا عبدی

دوره تصدی:ازتاریخ 13/5/87 الی 9/12/89

آخرین مدرک تحصیلی در زمان تصدی: دکتری

رشته تحصیلی در زمان تصدی:فیزیک

 


نام و نام خانوادگی : دکتر حسین هرسیج

دوره تصدی:از تاریخ 23/6/84 الی 13/5/87

آخرین مقطع تحصیلی درزمان تصدی: دکتری

رشته تحصیلی در زمان تصدی:علوم سیاسی

 


نام و نام خانوادگی : دکتر نعمت اله اکبری

دوره تصدی:از تاریخ 5/8/80 الی 23/6/84

آخرین مقطع تحصیلی در زمان تصدی: دکتری

رشته تحصیلی در زمان تصدی:اقتصاد

 

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا فیروز

دوره تصدی:از تاریخ 26/6/76 الی 5/8/80

آخرین مقطع تحصیلی درزمان تصدی: فوق لیسانس

رشته تحصیلی در زمان تصدی:شیمی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر رضا انشائی

دوره تصدی:از تاریخ 29/5/66 الی 26/6/76

آخرین مقطع تحصیلی در زمان تصدی: دکتری

رشته تحصیلی در زمان تصدی:ریاضی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر حسن کلباسی اشتری

دوره تصدی:از تاریخ 15/2/66 الی29/5/66

آخرین مقطع تحصیلی در زمان تصدی: فوق لیسانس

رشته تحصیلی در زمان تصدی:اقتصاد بین الملل

 

نام و نام خانوادگی: دکتر اصغر زینی اصفهانی

دوره تصدی:از تاریخ 11/10/64الی 14/2/66

آخرین مقطع تحصیلی در زمان تصدی: دکتری

رشته تحصیلی در زمان تصدی:شیمی فیزیک

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی جمشیدیان

دوره تصدی:از تاریخ 24/7/64 الی 11/10/64

آخرین مقطع تحصیلی در زمان تصدی: دکتری

رشته تحصیلی در زمان تصدی:مدیریت دولتی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر پروازیان

دوره تصدی:

آخرین مقطع تحصیلی در زمان تصدی: دکتری

رشته تحصیلی در زمان تصدی:

 

نام و نام خانوادگی: دکتر ابراهیم اسفندیاری

دوره تصدی:

آخرین مقطع تحصیلی در زمان تصدی: دکتری

رشته تحصیلی در زمان تصدی:

 

نام و نام خانوادگی: دکتر اصغر زینی اصفهانی

دوره تصدی: از تاریخ 3/7/59 الی 21/8/60

آخرین مقطع تحصیلی در زمان تصدی: دکتری

رشته تحصیلی در زمان تصدی: شیمی فیزیک

 


تاریخ به روز رسانی:
1401/11/09
تعداد بازدید:
16104
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
E-mail: Info@ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
تلفن: 2640-37932128 تلفکس: 36687396
Powered by DorsaPortal