۱۳۹۹ يکشنبه ۲۸ دي
مديران قبلي


نام و نام خانوادگی: دکتر سیدمحمدصادق طباطبائی

دوره تصدی: 91/4/16 لغایت 93/7/1

آخرین مقطع تحصیلی در زمان تصدی: دکتری

رشته تحصیلی: فقه و مبانی حقوق اسلامی


نام و نام خانوادگی: سید سعید مشتاقی

دوره تصدی: 88/9/9 لغایت 91/4/16

آخرین مقطع تحصیلی در زمان تصدی: کارشناسی

رشته تحصیلی: ادبیات فارسی


نام و نام خانوادگی: دکتر حسین رضائی

دوره تصدی: 87/5/13 لغایت 88/9/8

آخرین مقطع تحصیلی در زمان تصدی: دکتری